Čo sa mení v dovoze automobilov

Štvrtok, 03 január 2008

Doterajšia právna norma na dovoz automobilov znemožňovala zaviesť do evidencie niektoré dovezené automobily, na strane druhej vyžadovala technické kontroly pred ich prihlásením na Slovensku. Odteraz je to inak.

Dovoz automobilov Dovoz automobilov

Európska komisia vyhodnotila tieto podmienky ako nedovolené a vyzvala Slovensko na prijatie nápravného opatrenia. A tak Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií zmenilo legislatívu tak, že technické vlastnosti vozidla, ktoré už bolo predtým uznané v inom členskom štáte, sa budú akceptovať aj na Slovensku. Zrušilo tiež povinné predkladanie certifikátu konformity (COC). Bude ho vyžadovať len pri dovoze automobilu, ktorý predtým nebol zaregistrovaný v členskom štáte, z ktorého sa dováža.

Pravidlá pre dovoz jednotlivých vozidiel zo zahraničia sa od 1. januára 2008 zásadným spôsobom zmenia. Vyplýva to zo zákona č. 548/2007 Z. z., ktorý upraví príslušné časti dosiaľ platného zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Prvou významnou zmenou oproti Súčasnému stavu bude zjednodušenie dovozu z členských štátov Európskeho spoločenstva (ES), Nórska, Lichtenštajnska, Islandu (tzv. členské štáty alebo iné zmluvné štáty Dohody o EHP) alebo Švajčiarska. Ak pôjde o dovoz z týchto štátov, potom nebude treba automobil nanovo schvaľovať, ale bude možné schválenie, ktoré automobil má, uznať. Nové automobily, dosiaľ neprihlásené do evidencie, ak nebudú mať najazdených viac ako 6000 kilometrov, nebudú musieť na technickú kontrolu, emisnú kontrolu ani kontrolu originality. Jazdené, alebo také, ktoré už niekedy v minulosti prihlásené v evidencii boli, tieto kontroly budú musieť absolvovať.

Dovoz automobilov

Podobne ako to bolo pri uznávaní schválenia dovezeného vozidla doteraz, bude aj po novom potrebné absolvovať technickú kontrolu (pravidelnú). Certifikát konformity (COC), dosiaľ v niektorých prípadoch nevyhnutný, rovnako ani údaj s číslom typového schválenia ES na výrobnom štítku automobilu sa však už pri nej vyžadovať nebudú.

Ďalšou novinkou je, že obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, na ktorom bude príslušné správne konanie prebiehať, bude môcť uznať predložený doklad o technickej alebo emisnej kontrole vykonanej v zahraničí. V rámci správneho konania potom automobil už na technickú alebo emisnú kontrolu (pravidelnú) na Slovensku nebude musieť. Po uznaní typového schválenia, prihlásení do evidencie a pridelení evidenčného čísla však bude musieť prísť na technickú alebo emisnú kontrolu administratívnu, pri ktorej dostane k uznanej zahraničnej kontrole slovenskú kontrolnú nálepku s príslušným osvedčením. Podrobný prehľad o postupe a predkladaných dokladoch zobrazuje schéma.

Pri dovoze z iných, tzv. tretích štátov, bude po novom prichádzať do úvahy iba schválenie vozidla. Jednoduchšie uznanie schváleného vozidla v tomto prípade už možné nebude. Bez ohľadu na to, či pôjde o vozidlo nové alebo jazdené, bude potrebné absolvovať technickú kontrolu, emisnú kontrolu i kontrolu originality. Uznanie v zahraničí vykonanej technickej alebo emisnej kontroly obvodným úradom možné nebude. Rovnako ako dosiaľ bude predpokladom schválenia vozidla úspešné absolvovanie technickej kontroly pred schválením jednotlivého vozidla, ktorá je v porovnaní s technickou kontrolou rozsiahlejšia a primerane nákladnejšia. Pri nej, opäť rovnako, ako je to v súčasnosti, bude potrebné preukázať splnenie homologizačných predpisov pre hluk, emisie škodlivín vo výfukových plynoch, brzdy a elektromagnetickú kompatibilitu. Novinkou však bude možnosť vyhnúť sa tomuto preukazovaniu vtedy, ak vozidlo bude mať udelené typové schválenie ES. Akceptovaným dokladom o typovom schválení ES bude certifikát konformity (COC) v kombinácii s číslom typového schválenia ES uvedeným na výrobnom štítku vozidla. Podrobný prehľad o postupe a predkladaných dokladoch opäť zobrazuje schéma.

Dovoz jednotlivých vozidiel, ktoré boli najmenej 12 mesiacov vo vlastníctve občanov SR, bol podľa doterajšieho znenia zákona zvýhodnený menším rozsahom povinne predkladaných dokladov. Novelizované znenie zákona túto možnosť zruší. Na tieto vozidlá sa tak budú vzťahovať rovnaké podmienky ako na ostatné individuálne dovážané.

Ďalšou dôležitou zmenou bude pre jednotlivo dovážané vozidlá už dlhší čas pripravované zavedenie povinnosti absolvovať kontrolu originality. Cieľom je odhaliť prípady neoprávnených zásahov do identity vozidiel (bližšie informácie možno nájsť na stránke poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel). Protokol o úspešne absolvovanej kontrole na pracovisku kontroly originality sa bude vyžadovať v prípadoch správnych konaní v súvislosti s dovozom jednotlivého vozidla, okrem nových vozidiel (dosiaľ neprihlásených do evidencie) dovážaných z členských alebo iných zmluvných štátov EHP a Švajčiarska.V neposlednom rade príde tiež k úprave výšky správnych poplatkov súvisiacich so schválením alebo uznaním schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. Na schválenie sa bude vzťahovať poplatok 10 000 korún a na uznanie schválenia 2000 korún.

Autor: J. Goldberger, TESTEK
Pridať komentár
Bleskovky
skoda-octavia
Automobilka Škoda predstavila novú generáciu modelu Octavia. Štvrtá generácia najpredávanejšieho modelu českej automobilky má nové dimenzie, emotívnejší vzhľad, je priestrannejšia, bezpečnejšia a ponúka väčšie možností konektivity. Je tiež dlhšia a širšia než predchádzajúce generácie a ponúka aj väčší batožinový priestor. Vďaka novému dizajnovému jazyku značky Škoda pôsobí Octavia ešte emotívnejšie. Nový koncept interiéru kombinuje väčšiu funkčnosť a ponuku priestoru s kvalitnými materiálmi a novými dizajnovými prvkami. Moderné možnosti konektivity a nové asistenčné systémy zaisťujú väčšiu úroveň bezpečnosti a komfortu. Svetová premiéra štvrtej generácie Škody Octavia sa konala netradične v pražskej Národnej galérii.
Igor-Drotár
Tradičné podujatie po skončení sezóny Setkání mistrů v českej Sosnovej neďaleko Českej Lípy,na ktorom nechýbal ani slovenský automobilový pretekár Igor Drotár, sa konalo už po osemnásty raz. Ani nepriazeň jesenného počasia neodradila davy fanúšikov, aby zaplnili priestor okolo sosnovskej arény. Tradičné podujatie otvárajú paralelné vyraďovacie preteky vždy dvoch áut. Z približne päťdesiatky zúčastnených pretekárov skončil Drotár v silnej konkurencii aj profesionálnych jazdcov na výbornom šiestom mieste. Igor Drotár: "V prvej jazde som zajazdil piaty najrýchlejší čas. Čakal som, že v druhej jazde sa zlepším, no pokazil som znovu štart a napokon som skončil šiesty, čo je z 50-ky skvelých jazdcov výborný výsledok."
1-Homola-Rím
Slovenský automobilový pretekár Matej Homola si odnáša z pretekov FIA Motorsport Games 2019 Rome, ktoré nazývali aj malými majstrovstvami sveta či olympijskými hrami v motoršporte, bronzovú medailu. V sobotu v prvých pretekoch skončil druhý a v nedeľu piaty, čo mu v konečnom hodnotení vynieslo miesto na stupni víťazov. V druhých pretekoch potreboval auto bezpečne doviezť do cieľa a skončiť do piateho miesta, aby obsadil celkové tretie miesto. Svoju úlohu splnil a cieľovú pásku preťal na 5. mieste. Diváci tak na historicky prvom výnimočnom podujatí FIA Motorsport Games 2019 Rome videli pódium zložené z ruského, belgického a slovenského pretekára Mateja Homolu.