Radíme pri kúpe jazdeného auta

Štvrtok, 03 október 2013

Kúpa jazdeného automobilu je jednou z možností, ako získať automobil za rozumnú cenu. Takáto kúpa predstavuje do značnej miery aj riziko, pretože kupujúci veľakrát nevie kde a hlavne u koho si môže overiť históriu automobilu o ktorý má záujem.

001
Kupovať jazdené vozidlo vyžaduje od kupujúceho mať bohaté skúsenosti s autami

Podvody pri predaji jazdených vozidiel sú stále aktuálnym problémom. V snahe pomôcť kupujúcim ojazdených vozidiel a predísť nepríjemnostiam, ktoré môžu byť s kúpou spojené, prinášame informácie na čo je potrebné dať si pri kúpe ojazdeného automobilu pozor.

Obhliadka vozidla pred kúpou

Vyhliadli ste si vozidlo a chcete si ho kúpiť? V prvom rade absolvujte statickú obhliadku vozidla. Skontrolujte či karoséria nie je prehrdzavená(začiatok prehrdzavenia - vystupujúca hrdza pod lakom vyzerá ako malé mäkké bublinky), či bola lakovaná(toto voľným okom uvidí len odborník, laik nie), prípadne si zoberte so sebou odborníka, ktorý premeria celú karosériu prístrojom na meranie hrúbky laku(laik nemá šancu zistiť to). Ďalej si skontrolujte: dátumy výroby skiel na vozidle, pod prednou kapotou - pokiaľ sú viditeľné predné nosníky karosérie – mali by byť viditeľné prípadné zásahy po ich rovnaní, čo svedčí o predchádzajúcej havárii vozidla(čelný náraz – s najväčšou pravdepodobnosťou boli aj vystrelené airbagy).

002
Pri kúpe vozidla je dôležité nesústrediť sa len na stav najazdených kilometrov, ale v prvom rade na technický stav a stav opotrebenia vozidla, ktoré nemusia vždy korešpondovať s najazdenými kilometrami, a to dokonca ani v prípade, ak neboli stiahnuté

V interiéri si skontrolujte opotrebenie vodičovho sedadla, volantu a páky radenia – opotrebenie by malo korešpondovať s počtom najazdených kilometrov. Najazdené kilometre, však nie sú vôbec dôležitým prvkom pri kontrole stavu vozidla, nakoľko vozidlo, ktoré má najazdených 250-tisíc km môže byť v podstatne lepšom stave pokiaľ bolo o auto patrične postarané, ako vozidlo s najazdenými 100-tisíc km, ak sa o toto vozidlo majiteľ poriadne nestaral. Ideálne je, ak má vozidlo servisnú knižku s úplnou servisnou históriou.

Pri kontrole na zdviháku(nutnosť pri obhliadke vozidla) je potrebné zamerať sa na únik kvapalín z motora, prevodovky, chladiaceho systému. Skontrolujte stav tlmičov(pozor na hrdzavé misky, prípadne obal tlmiča). Podstatná je tiež kontrola podlahy karosérie na prípadné zvary po havárii, kontrola stavu bŕzd(hlavne brzdových kotúčov) a tesnosť všetkých brzdových súčastí(väčšinou zvyknú tiecť brzdové valčeky na zadných kolesách pri bubnových brzdách), kontrola podvozku na vôle v čapoch, kĺboch, kontrola výfukového systému(nadmerné zhrdzavenie, prípadne netesnosť), kontrola manžiet a gumových častí podvozku(silentbloky prednej a zadnej nápravy, manžety polosí a riadenia) na vôle a netesnosti. V interiéri ešte skontrolujte funkčnosť všetkých prístrojov, tlačidiel, klimatizácie a pod.

Skúšobná jazda

Počas skúšobnej jazdy pozorne počúvajte zvuk, ktorý vozidlo vydáva. Treba sa zamerať na rôzne zvuky od podvozku a motora – klepot z náprav(vôle v čapoch alebo silentblokoch nápravy alebo stabilizátora), počuteľné šúchanie kovu o kov(zodraté brzdové platničky alebo iná chyba), zvuky z motora ako je pískanie pri pridaní plynu(chyba turba alebo poškodenie hadíc), klepot z motora a pod. Tiež je potrebné overiť účinnosť bŕzd na málo frekventovanej ceste(prudké zabrzdenie), zvuky pri brzdení, či pri prudkom brzdení neťahá vozidlo do strany a pod., ako aj to, či sú citeľné nejaké vibrácie alebo trasenie, či už pri brzdení alebo samotnej jazde(poškodené pneumatiky, vôľa v náprave, nevyvážené kolesá, prestáte-zhrdzavené alebo prehriate a krivé brzdové kotúče, atd.) alebo či nepočuť pravidelné rapkanie z prednej nápravy pri jazde do zákruty pod plynom(poškodený homokinetický kĺb). Následne je nutné skontrolovať a porovnať VIN vo všetkých dokladoch od vozidla s VIN na samotnom vozidle a na štítku.

003
Pokiaľ nedokážete objektívne posúdiť stav ojazdeného vozidla, o ktoré máte záujem, obráťte sa na nezávislých odborníkov a autorizované servisy

V každom prípade 95 % zo spomenutých vecí si laik aj tak nemá šancu skontrolovať sám. Je viac ako nutné prizvať si k takejto obhliadke vozidla nezávislého odborníka, ktorý sa v problematike vyzná. Pokiaľ kupujúci nepozná žiadneho odborníka na vozidlá, treba požiadať predávajúceho o kompletnú kontrolu vozidla v autorizovanom servise, kde ho okrem iného "napichnú" aj na diagnostiku a zistia vnútorné chyby v elektronike vozidla, prípadne aj skutočný počet najazdených kilometrov(závisí od značky vozidla).

Ak chce mať kupujúci istotu, že vozidlo je v poriadku a nie je robený žiadny zásah do identifikátorov a do dokladov vozidla, ako aj to, že nie je nijako blokované, je nutné navštíviť pracovisko kontroly originality a dať vozidlo skontrolovať. Kontrola originality ( www.ko.sk) potvrdí, či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Prihlásenie vozidla

Pokiaľ nezistíte žiadne závažné chyby a nedostatky, môžete si vozidlo kúpiť a priviezť na Slovensko, kde vás čaká jeho prihlásenie. V nasledujúcich krokoch popíšeme presný postup.

Prvý krok: Je potrebné dať si preložiť do slovenčiny doklady vozidla a kúpnopredajnú zmluvu. Preložiť sa vo väčšine prípadov dávajú len fotokópie dokladov a originál kúpnopredajnej zmluvy alebo akéhokoľvek nadobúdacieho dokladu.Rada: majiteľ vozidla ušetrí 20 eur za preklad, ak je kúpno-predajná zmluva vyhotovená dvojjazyčne.

Druhý krok: Vykonanie kontroly originality na vozidle, kde je potrebné predložiť originály dokladov vozidla, preklady dokladov, nadobúdací doklad(pre KO nie je nutný preklad tohto dokladu, vyžaduje ho ale obvodný úrad v ďalšom konaní) a doklady vodiča, ktorý vozidlo pristavil na kontrolu originality. Zoznam pracovísk KO je možné nájsť na http://www.ko.sk/Pracoviska.aspx?Menu=id:Pracoviska&lng=SK .

So zámerom pomôcť kupujúcim ojazdených vozidiel a eliminovať možnosť podvodov si verejnosť môže práve na web stránke www.ko.sk v sekcii "overenie vozidla", overiť údaje z kontroly originality a porovnať ich so súčasným stavom vozidla. Overenie je bezplatné. Do vyhľadávača stačí zadať buď: VIN číslo, evidenčné číslo vozidla, číslo odborného posudku KO alebo kontrolnej nálepky KO. Na web stránke poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel je súčasne možné zistiť, či sa na vozidlo v čase KO nevzťahuje exekučná blokácia. Overenie exekučnej blokácie sa totiž stalo neoddeliteľnou súčasťou kontroly originality vozidla, aby si záujemca mohol ešte pred kúpou overiť, či nie je na konkrétne vozidlo vedená exekúcia. Výsledok overenia je automaticky zapísaný aj do odborného posudku o kontrole originality vozidla.

Pokiaľ vozidlo prejde KO ako "spôsobilé", ďalším krokom je vykonanie technickej a emisnej kontroly(pri motocykloch len technickej kontroly). Týka sa to len vozidiel starších ako 4 roky. Cena za vykonanie TK a EK je rôzna, platí presne to isté ako pri pracoviskách KO. K vozidlu bude vydaný odborný posudok TK a EK, pričom kontrolné nálepky a osvedčenia o kontrolách budú vydané následne po zapísaní vozidla do slovenskej evidencie vozidiel a pridelení EČV.

004005
Pomocou magnetooptickej vizualizácie je možné určiť originálne VIN (horný obrázok s VIN) a prerážané VIN (dolný obrázok)

Tretí krok: Vypísanie žiadosti o prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla a zaplatenie recyklačného poplatku, ktorý je vo výške 66,39 eur(motocykle sú oslobodené od recyklačného poplatku).

Štvrtý krok: Návšteva obvodného úradu dopravy a odovzdanie žiadosti kompetentným pracovníkom. Pracovníci obvodného úradu od Vás budú vyžadovať:

 • Odborný posudok z KO s výsledkom "spôsobilé" – nie starší ako 15 dní
 • Odborný posudok z TK s výsledkom "spôsobilé"
 • Odborný posudok z EK s výsledkom "spôsobilé"
 • Originálne doklady vozidla
 • Preklady dokladov vozidla
 • Platný doklad totožnosti
 • Kúpnopredajnú zmluvu(buď dvojjazyčnú alebo aj preklad zmluvy)
 • Potvrdenie o zaplatení recyklačného poplatku(neplatí pre motocykle)
 • Kolky v hodnote 106,- eur(alebo 306,- eur pri zrýchlenom konaní – vystavenie Osvedčenia o evidencii do 14 dní od podania žiadosti)
 • Žiadosť o prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla

Piaty krok: Po obdržaní Osvedčenia o evidencii vozidla - časť 2. z obvodného úradu dopravy, je nutné dať vozidlo zákonne poistiť, pretože bez dokladu o poistení vozidla na polícii vozidlo nebude zapísané do slovenskej evidencie vozidiel. Cena zákonnej poistky závisí od samotnej poisťovne, ako aj od ďalších špecifických skutočností(výkon motora, vek majiteľa vozidla...)

Šiesty krok: Zapísanie vozidla do slovenskej evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte. Pokiaľ má vozidlo odborný posudok KO, nie je nutné vykonať obhliadku vozidla(identifikačných znakov VIN a výrobného štítku) na polícii pri zapísaní vozidla do slovenskej evidencie vozidiel.

006
Kontrolná nálepka KO vyjadruje spôsobilosť vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Na vozidlá, ktoré sú hodnotené ako "nespôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" sa nálepka KO na predné sklo vozidla nelepí.

K vozidlu je nutné priložiť nasledovné dokumenty:

 • Odborné posudky z KO, EK a TK
 • Kúpnopredajnú zmluvu alebo nadobúdací doklad od vozidla
 • Osvedčenie o evidencii, časť 2 vydané obvodným úradom dopravy
 • Doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín
 • Potvrdenie o uzatvorení zákonného poistenia na vozidlo
 • Platný doklad totožnosti. Ak je držiteľom firma, je potrebné priniesť aj originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ich notárom overenú kópiu
 • Žiadosť o zapísanie vozidla do slovenskej evidencie vozidiel
 • Splnomocnenie, pokiaľ je držiteľ alebo vlastník(napr. leasingová spoločnosť) vozidla zastupovaný s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
 • Ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie, je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Potvrdenie sa nevyžaduje pokiaľ vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Poplatky sa odvíjajú od výkonu motora.

 1. Zápis prvého držiteľa (v SR) motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov je 33 €.
 2. Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1,okrem kategórie N1s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora:

  nad 80 kW do 86 kW -167 €nad 86 kW do 92 kW -217 €
  nad 92 kW do 98 kW -267 €nad 98 kW do 104 kW-327 €
  nad 104 kW do 110 kW -397 €nad 110 kW do 121 kW -477 €
  nad 121 kW do 132 kW -657 €nad 132 kW do 143 kW -787 €
  nad 143 kW do 154 kW -957 €nad 154 kW do 165 kW -1157 €
  nad 165 kW do 176 kW -1397 €nad 176 kW do 202 kW -1697 €
  nad 202 kW do 228 kW -2047 €nad 228 kW do 254 kW -2467 €
  nad 254 kW -2997 €

 3. Pridelenie evidenčného čísla - EČV a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie, za každú tabuľku sa platí 16,50 €.

Posledným krokom je už len administratívna technická a emisná kontrola, po ktorých sa na vozidlo nalepia kontrolné nálepky a vydané osvedčenia o TK a EK.

Po kúpe vozidla zo zahraničia odporúčame vykonať základné servisné úkony v závislosti od veku vozidla a počtu najazdených kilometrov(výmena oleja, náplní, filtrov, príp. rozvodu motora), prípadne vykonať kompletnú obhliadku vozidla v autorizovanom alebo inom servise.

Autor: Miroslav Strelec
Foto: Ilustračná snímka: jg
Komentáre
perfektna kompletna informacia
vdaka
Pridal Andrej v pondelok 28 októbra 2013 o 09:41
Je dobré si ešte pred kúpou overiť informácie o jazdenom aute. Ja som použil službu https://www.overenie-vozidla.sk . Viac krát mi to pomohlo lebo predávajúci nehovoril pravdivé informácie a kupovať mačku vo vreci sa neoplatí. Auto je niekedy väčšia investícia a stojí za to si ho preveriť.
Pridal Dalibor vo štvrtok 01 júna 2017 o 18:25
Pridať komentár
Bleskovky
Suzuki-Vitara
Japonská automobilka Suzuki vyrobila za uplynulý fiškálny rok 2019 (apríl 2019 až marec 2020) vo svojich výrobných závodoch na celom svete 2,97 (2 966 399) milióna automobilov. Napriek prerušeniu výroby pre pandémiu koronavírusu dokázala automobilka vyprodukovať 87,4 percent objemu predvlaňajšieho rekordného roku, v ktorom značka vyprodukovala 3,39 milióna (3 393 976) vozidiel, čo je najviac vo svojej storočnej histórii. V závodoch Suzuki ďalej pokračoval trend prehlbovania prevahy produkcie závodov mimo Japonska. V zahraničných závodoch počas vlaňajšieho fiškálneho roku vyrobila automobilka 2,02 milióna (2 022 227) vozidiel, kým automobilky v Japonsku len vyše 944 tisíc vozidiel.
Volvo-heng-du
Výrobný závod spoločnosti Volvo Cars v čínskom meste Čcheng-tu, jej najväčší v Číne, získava 100 percent svojej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Celkový obnoviteľný energetický mix v celosvetovej výrobnej sieti spoločnosti tak dosiahol 80 percent. Stopercentný energetický mix z obnoviteľných zdrojov v čínskom závode Čcheng-tu je výsledkom čerstvo podpísanej zmluvy o dodávke elektrickej energie a prispeje k zníženiu emisií CO2 v závode o viac ako 11-tisíc ton ročne. Približne 65 percent vyrobenej elektriny pochádza z vodnej energie, zvyšná časť zo slnečnej a veternej energie a iných obnoviteľných zdrojov.
BMW5-digital-world-premie
Priaznivci a fanúšikovia bavorskej značky BMW sú v očakávaní premiéry modelov radu 5 Sedan a praktickejšieho kombi Touring. Avšak vzhľadom na stále platné cestovné obmedzenia na celom svete sa prezentácia nového BMW radu 5 Sedan, nového BMW radu 5 Touring a nového BMW radu 6 Gran Turismo uskutoční v digitálnej forme. Stane sa tak v stredu 27. mája a záujemcovia o internetovú premiéru týchto troch modelov ju môžu sledovať na internete o 08:00 hod. na www.live.bmwgroup.com/en a http://www.live.bmwgroup.com/en>.